Vår historia

Equmeniakyrkan

Under arbetsnamnet Gemensam Framtid bildades denna kyrka den 1/1 2012 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. På 2013 års Kyrkokonferens antogs sedan namnet Equmeniakyrkan.

Svenska Baptistsamfundet

Svenska Baptistsamfundet, grundades 1848, en gren av den internationella baptismen samt den protestantiska reformerta kyrkofamiljen

Svenska Missionskyrkan

Svenska Missionsförbundet grundades 1878. Den föddes i 1800-talets väckelse- och demokratirörelser, där hela samhället stod i en brytningstid. Uppkomsten har oftast beskrivits utifrån teologiska frågor – församlingen, nattvarden och försoningen. Men dessa frågor kan tolkas in i den omvandling som skedde i samhället där människors egna ställningstaganden betonades.

Vad är en kristen församling?

Debatten om vem som kan tillhöra den kristna församlingen fördes mot bakgrund av att medborgarskap var detsamma som kyrkotillhörighet och att det var en medborgerlig plikt att ta nattvarden och det var då rubrikens fråga ställdes. Svaret blev: Den består av dem som själva bekänner sig som kristna – udden i det svaret var riktat mot det dåtida statskyrkosystemet, mot tvång och överhet.

De första frikyrkorna

Konventikelplakatet, som förbjöd bönemöten i hemmen, avskaffades 1858 och var en bidragande orsak till frikyrkornas framväxt. Det första frikyrkosamfundet i vårt land, Svenska Baptistsamfundet, bildades år 1857. Därefter, under 1860-talet, startade en framväxt av församlingar och samfund utanför statskyrkosystemet. Från England och USA kom Metodistkyrkan och Frälsningsarmén.

I början på 1900-talet kom Pingströrelsen från USA. Svenska Alliansmissionen, som har sin tyngdpunkt i Jönköpings län med omgivande geografiska område, bildades genom en sammanslagning år 1919 av Jönköpings Missionsförening med rötter i 1850-talet, Jönköpingskretsens Ynglingaförening som bildades 1892 samt Jönköpingstraktens Kristliga Kvinnoförbund som bildats 1897.

1936 bildades Örebromissionen, som tidigare ingått i Svenska Baptistsamfundet. Tillsammans med ett par andra frikyrkor bildade Örebromissionen år 2002 Evangeliska Frikyrkan.

Frågan om försoningen

Frågan om försoningen kan ses ur perspektivet av den framväxande demokratin. Den stränga förkunnelsen på den tiden, om en vred Gud, som människorna i rädsla måste huka sig inför, hade mycket att göra med statskyrkan och dess präster som en del av överhetssamhället. I budskapet om att Gud är den kärlek som ger sig själv för att försona en brusten värld, vågade enkla människor räta på ryggarna och fick ett nytt värde. Att komma till tro framställdes ofta som att vara väntad hem av en kärleksfull Gud med öppna armar. Detta skapade också en ny människosyn med starkt samhällsengagemang i demokrati och sociala frågor.

Människor läste Bibeln och ville vara myndiga att själva ta ställning och tolka Guds ord. Den enskildes frihet hävdades både inför bibelstudiet och i den kristna församlingen. Tydligast blev det i dopfrågan, som var den tidens stora splittrande fråga mellan baptister och lutheraner.

Missionsförsamlingarna valde en öppenhet för olika doptraditioner. Drömmen handlade om en enda kyrka med en mångfald av uttryckssätt och tolkningar av tron. Den öppenheten är bara möjlig om församlingen har ett tydligt centrum, Jesus Kristus, som är större än olika uppfattningar.

Huskvarna Missionsförsamling

Den 30 september 1886 bildades Huskvarna Evangeliska Missionsförening. Under de två följande åren blev ca 60 personer medlemmar. Församlingen föddes på gräsrotsnivå genom att vanliga Huskvarnabor ville mötas i frihet till andliga sammankomster och tillsammans stödja arbetet för att sprida det kristna budskapet både i närmiljön och i andra länder.

Under församlingens första tid hölls möten i hemmen och i Gamla skolan, även kallad Kapellet, som tillhörde Husqvarna AB. Brukspatron Wilhelm Tham stödde både Statskyrkan (Svenska Kyrkan) och den framväxande Missionsföreningen. Han lät bygga ut kapellet när det blev för litet och höll med värme och el. Wilhelm Thams önskan var att få en präst till Huskvarna som ville samarbeta med Missionsföreningen. 1895 går en väckelse över Huskvarna och kapellet blev för litet igen. Detta år kommer en präst till Huskvarna som klargör att han bestämmer över verksamheten i Kapellet.

Då köpte Missionsföreningen en tomt i hörnet i korsningen mellan Drottninggatan och Kungsgatan, där senare varuhuset EPA och Posten legat och där Electroluxbutiken ligger idag. Efter många överläggningar, ekonomiskt stöd av Wilhelm Tham och generöst offrande av medlemmar och andra Huskvarnabor, så byggs Missions-

huset och invigs i oktober 1899 av Paul Peter Waldenström. Redan i maj 1901 förstörs Missionshuset helt av en häftig brand, men det byggs upp igen samma år i ett ännu bättre skick än tidigare. Under det första decenniet på 1900-talet växte befolkningen i Huskvarna avsevärt och väckelsen berör bygden. Missionsföreningen ökade från 189 medlemmar vid nyåret 1901 till 497 medlemmar nyåret 1911. Anslutning till Svenska Missionsförbundet beslutades först den 25 april 1905.

Den 1/1 1907 blir Huskvarna köping och den första kommunalstämman hölls i missionshuset.

1910 invigs ett Missionshus i Sanna, Vättersnäs, i Ljungarums församling. I Sanna har verksamhet bedrivits sedan föreningens första tid. Missionsföreningen är indelad i olika geografiska kretsar och en av dem finns i Sanna. Denna krets uppför också ett sommarhem i en björkdunge längst upp på Apollovägen intill järnvägen.

Den 1/1 1911 blir Huskvarna stad.

1924 mottog församlingen på långfredagen 70 nya medlemmar. Det hittills största antalet medlemmar vid ett enstaka välkomsttillfälle.

1928 invigs Missionshuset Betel vid Wilhelm Thamsvägen på söder i Huskvarna. Det sker flera renoveringar av lokalen under åren och där möts många till gudstjänster, symöten m m, men framför allt bedrivs ett stort barn- och ungdomsarbete där fram till 1981 då fastigheten säljs.

Den 27/1 1934 beslutar man att namnet ska ändras till Huskvarna Missionsförsamling.

1935 invigs Sommarhemmet Klippan på Egnahem. Det låg precis på kanten när man kommit upp för den första branta backen, den s k Blindtarmen. Huset finns kvar men är idag privatbostad. Här förekom en livlig verksamhet,  bl a söndagsskola, sommarmöten, olika fester och julottekaffe, fram till 1960 då fastigheten såldes.

1955 överlåter Huskvarna Missionsförsamling Sanna Missionshus till den nybildade Ansgariiförsamlingen i Vättersnäs. Den församlingen bildas som en avknoppning till Huskvarna Missionsförsamling och vänskapen och samarbetet fortsätter mellan båda församlingarna.

Samma år, 1955, beslutas att tilltalsordet bland medlemmarna skulle vara DU.

1960 invigs den nuvarande Missionskyrkan i korsningen mellan Drottninggatan och Vintergatan. Den har sedan dess varit mötesplats för församlingen och dess omfattande barn- och ungdomsarbete (SMU) i helg och vardag. Den är också mötesplats för många andra som deltar i de olika former av samlingar som sker i kyrkan i församlingens regi eller genom uthyrning av lokaler till andra.

Sången och musiken har ända från församlingens första år varit mycket viktig. Församlingens första ordförande var också ledare för en sångkör som sjöng i samband med gudstjänsterna. Genom åren har många olika

körer, solister och instrumentalister medverkat i gudstjänster, konserter och olika former av samlingar. Det mesta sker, liksom i församlingens övriga verksamhetsgrenar, med helt ideella insatser. Från 1955 till 1998 var Alvar Henningson anställd på deltid som musikledare och bidrog till rik kvalité i musiklivet. 

Den 28 januari 1961 utser församlingen ett kvinnoråd.

Den 1 januari 1971 bildas Jönköpings kommun genom en sammanslagning av de tre städerna Jönköping, Huskvarna och Gränna med omgivande geografiskt område.

1976 upphör efter 16 års verksamhet SMU-gårdens kaffeservering.

1979 beslutade församlingen att gudstjänsterna på söndag fm ska börja kl 10.00 året om.

Åren 1978-1980 görs en omfattande ombyggnation i Missionskyrkan då bl a en ny entré byggs, hiss installeras och kyrkan handkappanpassas.

Huskvarna Baptistförsamling

Huskvarna Baptistförsamling började som en utpost till Jönköpings Baptistförsamling. Första steget till att bilda en egen församling togs 1918. Då valde baptistgruppen i Huskvarna en egen styrelse. Mötesverksamhet hölls i en lokal som hyrdes på Kungsgatan 7.

1922 beslöt gruppen att avsätta 100 kronor till ”en begynnelsefond för lokalfrågans ordnande.”

1926 togs frågan om församlingsbildande upp.

1927 den 1 maj bildades Huskvarna Baptistförsamling. 37 personer antecknade sig för att tillhöra församlingen. Församlingen bildades i KFUM:s lokal. Till föreståndare valdes enhälligt Otto Malmqvist.

1928 köptes fastigheten i hörnet Vintergatan – Linnégatan. Där fick församlingen sin egen predikolokal och samlingsplats. Den invigdes den 21 oktober och fick namnet Elim.

1929 startade församlingen en söndagsskola

1931 kallade församlingen sin första pastor. Han hette Wilhelm Holmblad.

1945 bildades en scoutliknande verksamhet för barn mellan 9-12 år, GK, lika med Goda kamrater.

1947 fick byggmästare Isidor Henningsson i uppdrag att ”göra upp preliminära skisser och kostnadsförslag på ett kyrkbygge.” Det gällde en tillbyggnad av den fastighet som församlingen hade.

1957 Efter många förslag och utredningar kom kyrkbygget igång och invigningen av de nya lokalerna hölls den 18-19 maj 1957.

1961 Församlingen hade under några år ett sommarhem vid Varpa Skans. Det kom i vägen för det nya motorvägsbygget och såldes 1961

1965 togs Baptistsamfundets nya sångbok, Psalm och Sång, i bruk. De gamla sångböckerna, Psalmisten, skänktes till sjömansmissionen i San Fransisco.

1971 Församlingen startar söndagsskola och scoutverksamhet i det nya bostadsområdet Öxnehaga. Det upphörde när Huskvarna församling byggde kyrka där.

1976 anslöt sig Malmbäcks Baptistförsamling till Huskvarna Baptistförsamling som övertog deras kapell och verksamhet i Linneryd.

1992 Inleddes samtal med Missionsförsamlingen om en gemensam framtid. Från hösten detta år upphörde all verksamhet i Baptistkyrkan och Baptistförsamlingen deltog fullt ut i Missionsförsamlingens arbete. Samtalet om samgående mellan församlingarna fortsatte.

1996 beslöt Baptistförsamlingen att upplösa sin församling och de flesta medlemmarna går in som medlemmar i Huskvarna Missionsförsamling. Det beslutet hade föregåtts av samarbete och samtal under ett antal år. Sammanslagningen medför ny vitalitet i församlingen, bl a fortsätter församlingen ett hjälparbete i Rumänien som startats av Baptistförsamlingen. Detta arbete växer fortfarande och engagerar många människor i bygden. På senare år har en del av detta arbete riktats in mot att, via en baptistförsamling i Rumänien, dela ut kläder till fattiga romska familjer. Samma år såldes baptistkyrkan. Köpare var grannen, glasmästare Alsén.

Sedan 1990-talet bedriver Equmeniakyrkan Huskvarna (Huskvarna Missionsförsamling) en bespisningsverksamhet i Kongo-Brazzaville. Barn och mödrar får komma och äta sig mätta och viss skolundervisning förekommer också. På senare år ansvarar flera av mammorna för verksamheten.

Församlingens önskan är idag, lika stark som i början på 1900-talet, att få vara en församling som är öppen för och har betydelse för Huskvarnaborna. Den vill, nu som då, påminna om att världen är större än Huskvarna och att vi alla får vara med i arbetet för att Guds vilja ska ske på jorden.

Equmeniakyrkan Huskvarna

På församlingens årsmöte 2016 beslöts att namnet ska ändras till Equmeniakyrkan Huskvarna eftersom vi sedan 2012 ingår i det nya kyrkosamfundet Equmeniakyrkan.

Fyra viktiga årtal

Fyra viktiga år kan uppmärksammas i denna sammanställning av församlingens historia

  • 1886   Huskvarna Missionsförening bildas.
  • 1927   Huskvarna Baptistförsamling bildas
  • 1996   Huskvarna Baptistförsamling upphör och går ihop med Huskvarna Missionsförsamling
  • 2016   Församlingen ändrar sitt namn till Equmeniakyrkan Huskvarna och ungdomsarbetet sker under namnet equmenia Huskvarna