Vår organisation

Församlingen

Equmeniakyrkan Huskvarna tillhör Equmeniakyrkan och ingår i Equmeniakyrkan region öst

Församlingen styrs av stadgar och församlingsordning. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, då en styrelse väljs.

Styrelsen har, tillsammans med församlingsföreståndaren, att leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingsordningen och församlingsmötens beslut.

Styrelsen består av 7 ledamöter och har två ambulerande ordföranden som utses inom styrelsen. För att fördela arbetsuppgifter inom församlingens verksamhet finns utskott som väljs på årsmötet.

 • Verksamhetsutskottet arbetar i nära samarbete med församlingsföreståndaren med mål och prioriterade områden samt genomförande av åtgärder och aktiviteter
 • Ekonomiutskottet handlägger församlingens ekonomi
 • Personalutskottet handlägger personalfrågor.
 • Diakonala utskottet utför hem- och sjukbesök, arbetar med äldre samt med utåtriktat socialt arbete
 • Internationella utskottet informerar församling och equmenia om Equmeniakyrkans missions- och biståndsfrågor, planerar för offerdagar och insamlingar. Vid behov föreslår utskottet andra samlingar, samordnar församlingens internationella arbete eller projekt, har kontakt med eventuella församlingsmedlemmar som är ute i missions-, volontär- eller biståndsarbete, håller i församlingens kontakt med Diakonia, som är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor
 • Musikutskottet ansvarar för sång och musik i församlingen på lång och kort sikt, ansvarar för att det finns sångare, musiker och organister i gudstjänster och möten, tar initiativ till olika former av sång- och musikaktiviteter inklusive kurser, ansvarar för församlingens musikinstrument
 • Kommunikationsutskottet ansvarar för Församlingsbladet, som utkommer fyra ggr/år, hemsida, broschyrer och anslagstavla
 • Fastighetsutskottet har till uppgift att vårda och underhålla församlingens fastigheter och dess inventarier

GOA-grupper

Alla medlemmar som bor i Jönköpings kommun tillhör en GOA-grupp, där GOA står för GEMENSKAP – OMSORG – ANSVAR/ARBETE.

Gemenskap

 • Gemenskapen rymmer olika generationer och kulturer samt verkar för att församlingen görs tillgänglig för alla människor. I en GOA-grupp finns möjlighet att lära känna varandra. Gruppen hittar själv hur, var och när man träffas.

Omsorg

 • Församlingen vill möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. I en GOA-grupp har alla olika möjligheter och behov. Det gäller att med varsam hand se detta. Några i gruppen vill och kan arbeta med det praktiska arbetet. Andra behöver ett samtal eller besök. En GOA-grupp kan också innehålla andakt, bön och bibelsamtal. Vill man, kan man inbjuda någon av församlingens anställda.

Ansvar/Arbete

 • Ansvaret börjar måndag morgon och slutar söndag kväll. GOA-grupperna (nio stycken) utför praktiskt arbete såsom kyrkvärdar och ljudtekniker, kyrkkaffeservering, städning och tillsyn samt utvändigt trädgårdsarbete var nionde vecka.

Barn- och ungdomsarbetet

Församlingens barn- och ungdomsarbete sker inom församlingen eller i samverkan med Equmenia Huskvarna, som har en egen styrelse och stadgar.