Kontoinformation

Konton, församlingen

Bankgiro

544-6752

Bankkonto, Swedbank

8150-538001285

Swish 123 172 07 62

Konton, ungdomsverksamheten

Bankgiro

5885-2344

Bankkonto LF Bank

90223130240

Insamlingskonton

Kvinnor och barn i Kongo

Bankgiro

5049-0119

Bankkonto Swedbank

8150-56946979157

Rumänienhjälpen

Bankgiro

5175-1402

Bankkonto Swedbank

8150-56946979140